menu Witaj

REGULAMIN SKLEPU


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SKLEPU INTERNETOWEGO
FANSPOT ATMOSPHERIC MUSIC

wersja: 022019 -20190622

 

Sklep internetowy FANSPOT Atmospheric Music działający pod adresem https://fanmedia.eu/ prowadzony jest przez FANMEDIA – podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą FANMEDIA BOGUSŁAW CIBIS z siedzibą przy ulicy Łącznej 4 w Bojszowach 43-220, Polska, numer NIP 6331055191.

Kontakt ze sklepem internetowym FANSPOT Atmospheric Music możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: hello@fanmedia.eu lub telefonicznie: +48.737494343.

 

§ 1
Definicje

 

Sklep – sklep internetowy FANSPOT Atmospheric Music działający pod adresem https://fanmedia.eu/music/

Regulamin – regulamin sklepu internetowego FANSPOT Atmospheric Music, dostępny pod adresem https://fanmedia.eu/music/regulaminy-i-umowy/

Sprzedawca – podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą FANMEDIA BOGUSŁAW CIBIS z siedzibą przy ulicy Łącznej 4 w Bojszowach 43-220, Polska, numer NIP 6331055191.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta.

Konto Klienta (Moje Konto) – baza zawierająca między innymi dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, historię płatności, preferencje dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu.

Utwory – utwory muzyczne lub słowno – muzyczne będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2016, poz. 666), do których Licencjodawca posiada wyłączne prawo licencjonowania na Licencji OPFP.

Pliki dźwiękowe – Utwory w wersji cyfrowej w formacie bezstratnym FLAC lub mp3 niezapisane na nośniku materialnym (np. płycie CD, DVD). Spakowane są w jeden plik do pobrania w formacie ZIP.

Licencja OPFP – autorska licencja OncePayFreePlay określająca warunki i zasady korzystania z Utworów przekazanych w użytkowanie Licencjobiorcy. Treść Licencji OPFP jest ostateczną wykładnią w przypadku jakichkolwiek sporów związanych z interpretacją licencji. Wyłącznym reprezentantem i wykonawcą Licencji OPFP jest Licencjodawca.

Rodzaj Licencji – rodzaj Licencji OPFP, który określa pola eksploatacji oraz warunki korzystania z licencjonowanych Utworów.

Licencjodawca – podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą FANMEDIA BOGUSŁAW CIBIS z siedzibą przy ulicy Łącznej 4 w Bojszowach 43-220, Polska.

Licencjobiorca – użytkownik końcowy, który odpłatnie nabył niewyłączne prawo do korzystania z Utworów udostępnionych na Licencji OPFP zgodnie z warunkami i na zasadach w niej określonych.

Opłata Licencyjna – jednorazowa i bezzwrotna opłata jaką płaci Licencjobiorca. Wysokość Opłaty Licencyjnej uzależniona jest od uprawnień wynikających z Rodzaju Licencji. Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty jest Dokument zakupu Licencji OPFP.

Dokument zakupu Licencji OPFP – dokumenty potwierdzające wniesienie Opłaty Licencyjnej wystawione przez Licencjodawcę – Faktura z identyfikacją Licencjobiorcy oraz Utworów, Licencja OPFP z identyfikacją Licencjobiorcy, Utworów i Rodzaju Licencji.

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego za pośrednictwem systemów płatności online. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia.

Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty płatniczej za pośrednictwem systemów płatności online. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

 

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

a. zasady rejestracji w Sklepie,
b. zasady korzystania ze Sklepu,
c. warunki składania zamówień na produkty oferowane i dostępne w Sklepie,
d. warunki dostarczania zamówionych produktów Klientowi,
e. metody platności,
f. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy,
g. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym do dokonania zakupu, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

a. dostęp do Internetu,
b. standardowy system operacyjny,
c. standardowa przeglądarka internetowa,
d. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie ceny produktów na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależne są od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, kraju docelowego, wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

5. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 

§ 3
Licencja OPFP

 

1. Wszystkie Utwory licencjonowane Licencją OPFP podlegają warunkom licencji OPFP. Kupując Licencję OPFP do Utworów lub Utwory na Licencji OPFP Klient zgadza się z postanowieniami Licencji OPFP.

2. Licencja OPFP jest nieprzenoszalna co oznacza, że licencja przypisana jest do jednego konkretnego Licencjobiorcy. Licencji OPFP nie można sprzedać, użyczyć, wypożyczyć, nająć, ani udostępnić osobom trzecim.

3. Licencja OPFP jest udzielana jednemu Licencjobiorcy na cały czas korzystania z Utworów, do których nabył licencję, zgodnie z Dokumentem zakupu Licencji OPFP. Z uprawnień licencji Licencjobiorca może korzystać w tym samym czasie tylko i wyłącznie na jednym urządzeniu oraz w jednym miejscu. Wyjątek mogą stanowić Pola eksploatacji, w których wyraźnie to zaznaczono.

4. Nabycie, zakup Licencji OPFP oznacza, że Licencjobiorcy udzielono niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa do korzystania z licencjonowanych Utworów na określonych polach eksploatacji, w zakresie wynikającym z wybranego Rodzaju Licencji na terytorium całego świata. Licencjobiorca w żaden sposób nie nabywa prawa własności do licencjonowanych Utworów. Wszelkie prawa Licencjodawcy i właściciela praw do Utworów są zastrzeżone.

5. Nabycie prawa do korzystania z Licencji OPFP następuje po uiszczeniu Opłaty Licencyjnej. Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty jest Dokument zakupu Licencji OPFP.

6. Licencja OPFP jest udzielona pod warunkiem przestrzegania przez Licencjobiorcę wszystkich postanowień licencji oraz posiadania przez Licencjobiorcę dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty z tytułu nabycia licencji – Dokumentu zakupu Licencji OPFP.

7. Licencjodawca i właściciel praw do Utworów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z korzystania z Licencji OPFP do Utworów oraz Utworów na Licencji OPFP w jakiejkolwiek formie.

8. Licencjobiorca w każdym momencie ma prawo do rezygnacji z uprawnień wynikających z treści Licencji OPFP. Rezygnacja następuje poprzez zaprzestanie korzystania z uprawnień przysługujących Licencjobiorcy do licencjonowanych Utworów w zależności od Rodzaju Licencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty Licencyjnej, ani innych ewentualnie poniesionych kosztów.

9. Licencjobiorca w każdym momencie ma prawo do wznowienia korzystania z uprawnień wynikających z treści Licencji OPFP. Warunkiem koniecznym jest przestrzeganie jej postanowień oraz posiadanie Dokumentu zakupu Licencji OPFP.

 

§ 4
Rejestracja

 

1. Rejestracja w Sklepie FANSPOT Atmospheric Music umożliwia Klientowi:

a. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy,
b. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych,
c. tworzenie listy zakupów,
d. przeglądanie historii zamówień,
e. dostęp do zakupionych Plików dźwiękowych,
f. zamówienie i rezygnację z newslettera,
g. korzystanie z kodów rabatowych,
h. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

2. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Sklepu (zakładka MOJE KONTO), podając aktywny adres e-mail., a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, Sklep przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji.

4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie pomiędzy Klientem, a Sklepem FANSPOT Atmospheric Music umowy o świadczenie usług elektronicznych polegających na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie, prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest tylko po założeniu konta Klienta i podaniu niezbędnych danych umożliwiajacych realizację zamówienia (imię i nazwisko, nazwę wyświetlaną (nick/pseudonim), adres rozliczeniowy, adres dostawy, telefon kontaktowy, dane do wystawienia faktury.

6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie do konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych za pomocą ustawień konta Klienta (adres e-mail oraz zdefiniowane przez Klienta hasło). Na koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych zamówień.

7. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili poprzez usunięcie konta Klienta. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta Klienta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

 

§ 5
Składanie zamówienia

 

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Klient może złożyć zamówienie tylko jeśli posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki MOJE KONTO lub w trakcie składania zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:

a. zalogować się do swojego konta w Sklepie lub założyć konto – nie dotyczy Klienta, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
b. wybrać produkt, rodzaj nośnika, rodzaj Licencji OPFP oraz ilość, a następnie klikąć przycisk DODAJ DO KOSZYKA,
c. z poziomu koszyka kliknąć w przycisk PRZEJDŹ DO KASY,
d. podać dane do faktury. W przypadku zamówienia z wysyłką należy wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres dostarczenia przesyłki oraz numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru przesyłki – jeśli Klient wcześniej dodał powyższe dane do konta Klienta, może kontynuować bez konieczności ponownego ich uzupełniania lub też podać inne dane,
e. wybrać sposób dostawy i formę płatności za zamówienie,
f. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – co oznacza, że Klient zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna do złożenia zamówienia,
g. kliknąć w przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ.

4. Jeśli Klient wybrał metodę płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych TPAY.COM po kliknięciu w przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ Klient zostanie przekierowany na stronę transakcyjną TPAY.COM celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem, a Sprzedawcą.

5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie inną niż płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowych TPAY.COM, po kliknięciu w przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożonego zamówienia, zawierającą dane do realizacji wybranej formy płatności. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Dokonując zakupu w Sklepie FANSPOT Atmospheric Music Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.

7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany na koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep złożonego zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.

 

§ 6
Formy płatności i realizacja zamówienia

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione produkty:

a. płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu TPAY.COM,
b. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Rozliczenia transakcji przelewem elektronicznym oraz kartą płatniczą prowadzone są za pośrednictwem systemu płatności internetowych TPAY.COM. Usługi te świadczy Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 61-808, przy ulicy Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://tpay.com/regulaminy-i-umowy/

3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą prowadzone są za pośrednictwem ELAVON. Usługi te świadczy Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825.

4. Jeśli Klient wybrał metodę płatności w postaci przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.

5. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep pełnej płatności lub w przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych TPAY.COM – po otrzymaniu potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności.

6. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu przedmiotu zamówienia do wysyłki na adres wskazany przez Klienta.

7. Realizacja zamówienia, którego przedmiotem są Pliki dźwiękowe odbywa się w sposób automatyczny. Klient po poprawnym wykonaniu płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych TPAY.COM otrzymuje natychmiastowy dostęp do przedmiotu zamówienia.

8. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta lub umożliwi pobranie Pliku dźwiękowego w formacie cyfrowym.

9. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Jeśli przedmiotem zamówienia są Plik dźwiękowe to zamówienie uznaje się za zrealizowane z chwilą umożliwienia Klientowi pobrania pliku.

10. Jako potwierdzenie zakupu Licencji OPFP do Utworów lub Utworów na Licencji OPFP Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej Dokument zakupu Licencji OPFP. Dokument ten uprawnia Klienta do korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Licencji OPFP.

11. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba że Kupujący wybrał inną formę płatności – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.

12. Jeżeli przedmiotem zamówienia są Pliki dźwiękowe to przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w zakładce MOJE KONTO (sekcja PRODUKTY DO POBRANIA). Klient po zalogowaniu do Sklepu może pobrać go na swoje urządzenie końcowe. Czas dostępu do Plików dźwiękowych jest bezterminowy. Limit pobrań Plików dźwiekowych na urządzenie końcowe Klienta wynosi 5 (pięć).

13. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

14. O ile nie określono inaczej w opisie produktu, przesyłki staramy się nadawać w dni robocze w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie jednak, że proces ten może zająć nam do dwóch dni roboczych.

15. Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich dostępnych u operatora logistycznego aPaczka – R2G Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797 przy ulicy Klimczaka 1. Adres strony internetowej: https://www.apaczka.pl/

16. Czas dostawy zamówienia zależny jest od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, kraju docelowego oraz dostępności produktu. Szczegółowe informacje dotyczące terminów realizacji wysyłki znajdują się pod adresem: https://fanmedia.eu/music/dostawa-i-platnosc/.

 

§ 7
Odstąpienie od umowy i zwrot produktu

 

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie zakupionych produktów.

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy również treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym pod warunkiem, że Klient nie rozpoczął procesu pobierania plików na urządzenie końcowe Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Kupując Licencję OPFP do Utworów lub Utwory na Licencji OPFP Klient zgadza się z postanowieniami Licencji OPFP. Zgodnie z postanowieniami Licencji OPFP Utwory podlegają Opłacie Licencyjnej – jednorazowa i bezzwrotna opłata jaką płaci Licencjobiorca. Wysokość Opłaty Licencyjnej uzależniona jest od uprawnień wynikających z Rodzaju Licencji. Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty jest Dokument zakupu Licencji OPFP – dokumenty potwierdzające wniesienie Opłaty Licencyjnej wystawione przez Licencjodawcę – Faktura z identyfikacją Licencjobiorcy oraz Utworów, Licencja OPFP z identyfikacją Licencjobiorcy, Utworów i Rodzaju Licencji. Kupując Licencję OPFP do Utworów lub Utwory na Licencji OPFP Klient traci prawo odstąpienia od umowy.

5. Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismo wysłane pocztą lub na adres poczty elektronicznej. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Klient powinien wysłać informację o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

6. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://fanmedia.eu/music/regulaminy-i-umowy/ jednak nie jest to obowiązkowe.

7. Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

8. W zakresie wykonywania przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, koszty zwrotu produktu ponosi Klient. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktu (jeśli koszt pokrył Klient) niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat z tytułu zwrotu płatności.

10. Sklep FANSPOT Atmospheric Music jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową.

11. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

12. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

13. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sklep, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:

a. w przypadku, gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać firmą kurierską na adres Sklepu.

14. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu Sklep zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów jest wyłączona. Odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za dany produkt.

 

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

 

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie internetowym FANSPOT Atmospheric Music, w tym w procesie rejestracji konta Klient, korzystania ze Sklepu, dokonywania zakupów, przetwarzane są przez FANMEDIA BOGUSŁAW CIBIS z siedzibą przy ulicy Łącznej 4 w Bojszowach 43-220, Polska (administrator danych).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym FANSPOT Atmospheric Music, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 9 niniejszego Regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka MOJE KONTO).

4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są prawdziwe.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie Sklepu: https://fanmedia.eu/music/regulaminy-i-umowy/.

 

§ 9
Newsletter

 

1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres poczty elektronicznej e-mail biuletynu informacyjnego FANSPOT Atmospheric Music oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jej partnerów biznesowych, w tym treści dotyczące produktów oraz promocji. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez dobrowolne zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w zakładce MOJE KONTO.

2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce MOJE KONTO.

 

§ 10
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.

4. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy lub w związku z nią, będą rozwiązywane w drodze mediacji. Każda ze stron może jednostronnie przerwać mediację.

4. Miejscem rozstrzygania sporów wynikających z realizacji umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. • cover play_circle_filled

  Ambient Spaces
  ZEROPAGE

 • cover play_circle_filled

  White Dreams
  AKOVIANI

 • cover play_circle_filled

  Adventure (Red Edition)
  laPRISE

 • cover play_circle_filled

  Adventure (White Edition)
  laPRISE

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play